Otta elv har sitt utspring lengst vest i Skjåk, og den følger deg i over 70 km gjennom hele Skjåk, langs Riksveg 15. Vassdraget byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle. Det er ørret i hele vassdraget, men det er større muligheter for å få stor ørret fra Pollfoss og nedover vassdraget, enn lengst vest. Harr over 40 cm kan du få i den nedre delen av Otta elva, fra Ofossen til Lom grense.

Otta elv påvirkes i stor grad av snø- og bresmelting om sommeren fordi mye av nedbørsfeltet ligger svært høyt, og vi har store isbreer i Breheimen Nasjonalpark. Best fiske i Otta elva er det når elva ikke er for stor, dvs i april, mai, august og utover høsten. En kan også oppleve bra fiske midt på sommeren i perioder med lite nedbør og snøsmelting.

Det er innført fangstbegrensning på strekningen fra Pollfoss og ned til utløpet av Pollvatnet.  Sona er 5 km lang, og øvre del av sona er lett tilgjengelig fra vei. I den midtre delen er det best med kano eller båt, i den nedre delen er det grei atkomst fra vei på begge sider av elva. I resten av elva er det ingen restriksjoner på uttak.

Pollvatnet minner om ei stille elv som renner gjennom et delta. Det er breslam fra de store isbreene i Breheimen Nasjonalpark som gjennom åra har fylt opp Pollvatnet og forma det til et vann med mange kanaler. Løsmassetransporten er fremdeles stor og breslammet farger vannet turkis i varme perioder om sommeren. På grunn av løsmassetransportene av grus, sand og breslam er bunnen jevn og fin for vading når elva ikke er flomstor.

Øverst i sona, på østsida av elva ved Pollodden er det lagt til rette med gapahuk og bålplass.

Gode fiskeplasser i Otta elva nedenfor Dønfoss med muligheter for å fange stor fisk er Søtilhølen ved Nordberg kirke, Bokkodden, Harsheimhølen, Bismo, Ofossen, Marlo og langs Ramstadstrond sørover mot grensa til Lom.

Fiskekort

Døgnkort NOK  80,- | 3-døgnskort NOK  200,- | Ukekort NOK 300,- | Sesongkort  NOK 400,-

Fiskekort kan kjøpes på de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

Kjøp fiskekort

Fiskeregler

Fiskeregler i Otta fra Pollfoss til utløpet av Pollvatnet

  • Alt garnfiske og oterfiske er forbudt på strekningen fra Pollfoss til utløpet av Pollvatnet (ved terskel).
  • Det er tillatt å fange og avlive maks en ørret over 35 cm, per fisker per dag. Fritt uttak av ørret under 35 cm.
  • Tillatte redskap er stang og håndsnøre med flue, mark og sluk/spinner
  • Det må fiskes med mothakeløse/innklemte kroker for å kunne slippe ut igjen fisk utover kvoten.
  • Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Fiskekort skal likevel løses.
  • Alle over 20 år må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.
  • Sesongen varer fra isen smelter om våren, til isen legger seg på høsten.
  • Ta alltid med deg gyldig fiskekort på fisketuren.
  • All bruk av død og levende fisk som agn forbudt.

Annen informasjon

Ta hensyn til dyrket mark. Bruk jordekantene eller oppmerkede stier.

Benytt opparbeidede parkeringsplasser/lommer så langt dette lar seg gjøre.

Det er ingen kortbegrensninger, så ta hensyn til andre fiskere.

«På fisketur i Skjåk» er et hefte utgitt i 2013. Her presenteres 36 fisketurer i Skjåk, med ruteskildring, kart og fisketips. Heftet er gratis, og du finner det der du får kjøpt fiskekort.

Det er utarbeidet et turkart for Skjåk i målestokk 1:60 000 som ble klart høsten 2013. Dette dekker hele Skjåk kommune, og har inntegna alle merkede turstier og utleiehytter. Pris kr 199,-.

Lenker

Skjåk Almenning

Andre tilbud in Oppland Fylke Andre tilbud in Skjåk