Ytre ­Rendal ­JFF

Sportsfiske hos Ytre Rendal JFF tilbyr et vell av fiskemuligheter fordelt på mange lokaliteter omkring i Rendalen. Mange vann med ørret og røye, gjeddefiske i den produktive Lomnessjøen eller elvefiske etter stor harr og ørret i den bortgjemte elva Nordre Rena. 

Sportsfiske hos Ytre Rendal JFF tilbyr et vell av fiskemuligheter fordelt på mange lokaliteter omkring i Rendalen. Mange vann med ørret og røye, gjeddefiske i den produktive Lomnessjøen eller elvefiske etter stor harr og ørret i den bortgjemte elva Nordre Rena. 


Lomnessjøen, innsjø i Rendalen kommune i Hedmark. Sjøen er 4,2 km2 fordelt på 7 km lengde og ligger 255 moh, omkranset av dalens skogkledte lier, gårder og jordbruksland. Dette er en forholdsvis grunn innsjø der både tetthet og produksjon av fisk er regnet som høy. I sjøen finnes både gjedde, sik, mort, abbor, harr og ørret. For mange er gjedde den virkelig store sportsfisken her. Det er kanskje ikke så rart da gjedda har god tilgang på føde som følge av god tilgang på fôrfisk som sik, abbor og mort. Og den kan vokse seg riktig stor!


Lomnessjøen er en del av Renavassdraget, der elva Nordre Rena renner inn i sjøen og videre ut via Åkrestrømmen til Storsjøen.  I vassdraget finner man fiskebestander med en tydelig forflytning i tilknytning til nærings- og gytevandringer. Lomnessjøen har en egen bestand av sik, harr og til dels ørret, men dette er ikke et typisk ørretvann. Men forekomsten av disse artene blir større i forbindelse med vassdragets vandringsperioder.

Lomnessjøen passer ypperlig for å lære de minste i familien å fiske, her får man garantert fisk. Sjøen er også svært velegnet for bruk av båt, kano eller kajakk under fisket. Den er lett tilgjengelig fra vei, både langs Rv 30 på vestsiden og Fv 661 på østsiden av sjøen.


Fiskesamfunnet i Nordre Rena er relativt artsrikt og elva kan by på et fantastisk godt fiske. Harr, ørret og sik finnes i stort antall, i tillegg til at det finnes abbor, gjedde, mort, bekkeniøye, steinsmett og ørekyt.


Til tross for at det er lagt til rette med gapahuker og fiskeplasser langs deler av elva, har den et lavt fisketrykk. Enkelte plasser av elva kan være vanskelig tilgjengelig da den har tett vegetasjon omkring og fordi lange strekninger er anlagt med forbygninger for flomvern.  Men det øker også sjansen for å komme i kontakt med noen av de storvokste individene som finnes i godt antall i elva.


Som en del av forvaltningen av vassdragets fiskebestander, i særskilt grad storørret og krøkle fra Storsjøen, er det ønskelig å ta vare på så mye stor ørret som mulig. Storørretbestanden vil på sikt ha en regulerende effekt på bestanden av ulovlig utsatt krøkle, og den er sårbar for overhøsting. Storørreten har en viktig funksjon i et økosystem i endring. Fiskere bes derfor om å vise måtehold i uttaket av stor ørret.


Fiskekort

Du kan velge å kjøpe fiskekort for ett enkelt område eller kjøpe et felles fiskekort som gjelder for det meste av Ytre Rendal (hovedkort). Ved kjøp av hovedkort kan du fiske i Storsjøen, Mistra opp Gammeldammen, områder hos Ytre Rendal JFF, Andrå og Sjøli. Ved kjøp av hovedkort som gjelder for flere fiskeområder er det fiskerens ansvar å sette seg inn i fiskeregler for de ulike områdene.


Priser

Fiskekort for kun Ytre Rendal JFF:

Døgn NOK 100,00 | Uke NOK  350,00 | Sesong  NOK 650,00


Felles fiskekort (Hovedkort):

3 Døgn NOK 350,00 | Uke NOK 500,00 | Sesong NOK 1000,00


Fiskekort kan kjøpes på Internett, via SMS og på utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

Fiskeregler for Ytre Rendal JFF: (NB: Utdrag fra fiskereglene. Les fullstendige fiskeregler innen fisket tar til).


Redskapsbruk:  Sportsfiske omfatter fiske med stang fra land eller båt. Alt fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen er strengt forbudt. Alle fiskere plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fiske skjer forskriftsmessig. Fiske fra båt, kano eller andre flytemidler er kun tillatt i Lomnessjøen.


Fisketider: 

  • Tjern og innsjøer: Ørret er fredet i perioden f.o.m. 15.september t.o.m. 15.november.
  • Rennende vann: Alt fiske er forbudt i perioden f.o.m. 1.januar t.o.m. 20.mai. Ørret fredet i perioden f.o.m. 1.september t.o.m. 31.desember.

Minstemål og maksimalmål:

  • Storsjøen, inklusive Åkrestrømmen opp til Åkrestrømmen bru: Minstemål for ørret er 40 cm. Maksimalmål for ørret er 50 cm.
  • Mistra: Minstemål for ørret er 30 cm. Maksimalmål for ørret er 40 cm.
  • Nordre Rena: Minstemål for ørret 30cm. Maksimalmål for ørret 40cm.

All fisk under minstemål skal settes tilbake. Det anmodes generelt til å begrense uttaket av store fisker i alle områder da dette er individer som er viktige for både rekruttering og artssammensetning.  Dette gjelder spesielt stor ørret og store gjedder.


Kvotebegrensninger:

  • Storsjøen, inklusive Åkrestrømmen opp til Åkrestrømmen bru: Ørret over 50 cm er begrenset til maksimalt en fisk pr. fisker. pr. døgn. I samme område er det innført en skjermingsperiode for storørret (f.o.m. 21.mai – t.o.m. 10.juni) med gjeldende kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret over maksimalmål skal settes ut igjen.
  • Mistra og Nordre Rena: Ørret over 40 cm er begrenset til maksimalt en fisk pr. fisker. pr. døgn. F.o.m. 1.august skal all ørret over maksimalmål settes ut igjen

Fangstrapportering:

Alt fiske skal rapporteres via web for å gi nødvendig grunnlag for riktig forvaltning.

Gyldig fiskekort skal til enhver tid kunne forevises.

Barn under 16 år fisker gratis.

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.


Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Ytre Rendal JFF på Facebook |  Fullstendige fiskeregler (pdf)

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Rendalen