Tya ­stenges ­for ­fiske

Ørretelva i Tydal kommune stenges for fiske. Forbudet trådte i kraft 8. mai og gjelder på ubestemt tid. Av Lars Reitan

Ørretelva i Tydal kommune stenges for fiske. Forbudet trådte i kraft 8. mai og gjelder på ubestemt tid.


Av Lars Reitan.


Fisket blir stengt fra Esfossen og ned til Håen, en strekning på om lag 5 km, som hovedsakelig ligger langs Fylkesvei 705. Forbudet vil trolig vare i flere år, antyder en av grunneierne, Jens Peder Svelmo.

– Tya har gjennom mange år vært en veldig populær sportsfiskeelv, hvor uttaket av fisk har vært altfor stort. Den siste tellingen i elva, viser at bestanden er kraftig redusert. I tillegg har vi mottatt urovekkende signal fra flere sportsfiskere, som gjorde at vi måtte ta grep.


Tya er en idyllisk elv med storvokst ørret. Her viser Ole Kristian Berggård fram et prakteksemplar fra en svunnen tid.

Svelmo opplyser at innføring av baglimit, maksmål, samt begrensninger i redskap og antall fiskekort er blitt diskutert, men at de grunnet dagens bestandsituasjon ikke så en annen utvei.

– Vi fant ut at det beste for elva er å gi den tid til å komme seg igjen. Elva kan bli stengt i en 5-10-årsperiode. Når elva åpnes igjen, vil det trolig bli helt andre kriterier for å drive sportsfiske.


8. mai ble det innført fiskestopp i Tya. Forbudet gjelder på strekningen fra Esfossen og ned til Håen (bilde).

Innrømmer tabbe

Svelmo legger til at det har vært utfordringer med forsøpling av bl.a. ølbokser og engangsgriller langs elvebredden, samt vandring på innmark. Dette gjelder noen få fiskere, som ødelegger for mange andre.


Tya er et regulert vassdrag, med liten vannføring i store deler av juni og juli. Enkelte fiskere har utnyttet dette ved å fokusere på kulpene fisken oppholder seg i, hevder Svelmo.

– Før vi stengte, ble det også observert flere fiskere som var ute etter å hamstre stor fisk.


Det er kun naturlig rekruttering i elva, dermed blir det ekstra sårbart. Det har vært mye positiv blest i media om vassdraget. Nå innser vi at det var en tabbe å ikke innførte større begrensninger tidligere, sier Svelmo, som antyder at det kan bli aktuelt med eksklusivt fiske med guiding i framtida.


Tya fikk god reklame gjennom innspillingen av fiskefilmen Tørrfluelandet 3.

Blant landets beste

Ole Kristian Berggård, som tidligere har forvaltet den berørte strekningen gjennom Tya Flyfishing, var med på å utføre den siste tellingen i elva – for tre år siden.

– Jeg har ingen eksakte tall å gi, men kan bekrefte at bestanden er sterkt redusert. Da vi sist driftet denne strekningen i 2007, besluttet vi at det ikke var forsvarlig å ta ut fisk. Etter at vi sluttet å forvalte, kom vi med anbefalinger, om at et fritt uttak av fisk ville få konsekvenser på sikt.


Berggård er ikke nødvendigvis enig at elva må stenges, men støtter derimot at uttaket bør stoppes.

– Stengingen viser i hvert fall at grunneierne viser vilje til å gjøre noe med situasjonen. Tya har nemlig potensial til å være et av landets aller beste ørretvassdrag.


Berggård, som har fisket i Tya i snart 30 år, jobber til daglig med fiskeforvaltning av flere laksevassdrag. Han sier det er planlagt en ny fisketelling i Tya, for å få en oppdatert statusrapport.

– Strekningen mellom Esfossen og Håen er spesielt sårbar. Den ligger mellom to vandringshindre, med lav naturlig rekruttering. Vassdraget produserer likevel mye stor fisk. Før var det ikke uvanlig å få ørret på over tre kilo, sier han.

Ved å foreta en ny drivtelling av hele elvestrekningen til sommeren, vil det bli mulig å få en oversikt over antall individer, samt hvor mye stor fisk (over ett kilo) det fins.


Denne ørreten veide 3,7 kg. Slike stamfisker er viktige for et lite og sårbart vassdrag.

Frihet uten ansvar

Sportsfisker Cato Bekkevold er bosatt i Tydal, og mener det har pågått en folkevandring i Tya, som nå har gått utover fisken.

– Det er blitt tatt mer fisk enn det produksjonen i elvesystemet har klart å levere. Det blir som Redwood-tærne i British Columbia, som har brukt mange tusen år på å bli så store. Det går likevel ganske raskt å rive dem ned… Når man kjenner til Tyas potensial, hvorfor ikke utnytte det?


Bekkevold mener faktorer som vannkvalitet, næringsforhold og gyteforhold ligger til rette for å få tilbake Tya som en attraktiv ørretelv. Det eneste som gjenstår, er å la fisken få vokse.

– Det eneste som hjelper, er fravær av fiske. Mens forvaltningsstrategien har vært; frihet under ansvar, er det i stedet blitt frihet uten ansvar. Framover må det organiseres oppsyn, som slår hardt ned på overtramp.


Ikke styrebehandlet

Fiskestoppet i Tya kom brått på både sportsfiskere og elveierlaget. Det forteller John Paulsby, som sitter i styret i Moen Fiskeforening.

– Stengingen skjedde plutselig, og har ikke gått gjennom styret vårt. Vi får ikke gjort noe med dette før neste årsmøte, som planlegges i løpet av mai, sier Paulsby.


Jens Peder Svelmo bekrefter at stengingen ikke ble styrebehandlet i Moen Fiskeforening, som både grunneierne og Statkraft er en del av.

– Vi tok en telefonrunde med alle involverte. Da besluttet grunneierne av den berørte strekningen å stenge, grunnet føre-var prinsippet. Så får veien videre eventuelt drøftes på neste årsmøte, avslutter han.