Storsjøen ­i ­Rendalen

Storsjøen i Rendalen er en fremragende innsjø for trolling etter storørret. Etter at krøkle ble introdusert i sjøen har ørretbestanden i Storsjøen fått en positiv utvikling, og fiskesamfunnet i sin helhet er […]

Storsjøen i Rendalen er en fremragende innsjø for trolling etter storørret. Etter at krøkle ble introdusert i sjøen har ørretbestanden i Storsjøen fått en positiv utvikling, og fiskesamfunnet i sin helhet er i endring.

 

Storsjøen (251 m o.h.) ligger i Rendalen og Åmot kommuner og er den tredje største innsjøen i Hedmark. Sjøen er svært dyp med sine 309 m, og er med det faktisk godt under havnivå. I Storsjøen finnes ørret, sik røye, harr, gjedde, abbor, mort og lake, i tillegg til steinsmett, ørekyt – og den sist ankomne arten krøkle. Sjøen har fra naturens side en stor, livskraftig bestand av sik, og en ørretbestand klassifisert som storørret. Årlig tas det ørret på godt over 5 kg og største ørret som er registrert fanget var på hele 10,2 kg.

 

Fiske i Storsjøen er veldig attraktivt fra båt, men også fiske fra land kan gi veldig gode resultater. For i strandsonen finnes både sik, harr og ørret finnes i godt antall. Fisken i Storsjøen er faktisk veldig avhengig av overflateinsekter og dermed er sjøen, til tross for sitt store dyp, også egnet for fluefiske. Harren i sjøen kan også bli svært stor. Det er registrert fangst av harr på hele 2,7 kg. Røya i sjøen bruker dypere områder som følge av næringskonkurranse. Røya er småfallen og relativt fåtallig men er et godt innslag i kosten til den storvokste ørreten.
Ørreten her har levd på sik og røye i hovedsak etter at den har slått om på fiskediett. Og den har gjerne måttet bli ganske gammel før den har kunnet endrer diett, om den i hele tatt har gjort det.

 

Nå er fiskesamfunnet og økosystemet i Storsjøen i endring som følge av at Krøkle er blitt satt ut i nattens mulm og mørke. Sik er fortsatt dominant art i Storsjøen men bestanden er betydelig endret som følge av næringskonkurranse med Krøkla, som på sin side nå er blitt tallrik i alle habitater. Krøkle er blitt en betydelig næringskilde for ørreten i sjøen som nå har respondert med et tidligere diettomslag til ren fiskespiser – med påfølgende høyere vekst og et mer pelagisk levevis. Fra å være kjent for å ha lav vekst er storørreten i Storsjøen i ferd med å få et vekstmønster tilnærmet storørretbestanden i Mjøsa. Stor ørret kan nå ha en tilvekst på mer enn 10 cm i året.

 

Storsjøen er et stort reguleringsmagasin på om lag 47 km² hvor vann fra Glomma fra Rendalsoverføringen, og vann fra de naturlige tilløpselvene Mistra og Nordre Renaelva, utgjør vanntilførselen i hovedsak. Sjøens regulering og store dyp gjør at ørreten har begrensede oppvekstområder, og ungfisk som lever i strandsonen påvirkes som følge av regulering. Dette gjør at storørretbestanden er sårbar for overhøsting. Storørreten vil på sikt ha en regulerende effekt på bestanden av ulovlig utsatt krøkle og har dermed en viktig funksjon i et økosystem i endring. Fiskere bes derfor om å vise måtehold i uttaket av stor ørret.

 

Fiskekort

Du kan velge å kjøpe fiskekort for ett enkelt område eller kjøpe et felles fiskekort som gjelder for det meste av Ytre Rendal (hovedkort). Ved kjøp av hovedkort kan du fiske i Storsjøen, Mistra opp Gammeldammen, områder hos Ytre Rendal JFF, Andrå og Sjøli. Ved kjøp av hovedkort som gjelder for flere fiskeområder er det fiskeren sitt ansvar å sette seg inn i fiskeregler for de ulike områdene.

 

Priser

Fiskekort for kun Storsjøen:

Døgn NOK 100,00 | Uke NOK  350,00 | Sesong  NOK 650,00

Felles fiskekort (Hovedkort):

3 Døgn NOK 350,00 | Uke NOK 500,00 | Sesong NOK 1000,00

 

Fiskekort kan kjøpes på Internett, via SMS og på utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst

Fiskeregler

Den overordnede hensikten med våre fiskeregler er målsetningen om å ivareta balanserte og bærekraftige bestander av fiskeartene som er naturlig hjemmehørende i vassdraget. Herunder sikre en stor og bærekraftig bestand av storvokste individer av ørret. Alle fiskere bes innstendig om å ta særlig hensyn til dette, og vise nødvendig måtehold mht fangst.

 

Fiskeregler i Storsjøen: (NB: Utdrag fra fiskereglene. Les fullstendige fiskeregler innen fisket tar til)

  • Redskapsbruk:  Sportsfiske omfatter fiske med stang og oter fra land eller båt samt isfiske. Ved trolling/ dregging er det forbudt å nytte mer enn 6 sluker/stenger pr. båt.
  • Fisketider: Ørret er fredet i perioden fra og med 15. september til og med 15. november
  • Minstemål: Tillatt minstemål for ørret er 40 cm
  • Kvote: Ørret over 60 cm er begrenset til maksimalt 1 fisk pr. fisker pr. døgn. Foreningen vil fortløpende vurdere utviklingen og behov for innføring av strengere kvotebegrensning.
  • Fangstrapportering:  Alt fiske skal rapporteres via web. Dette for å gi foreningen nødvendig grunnlag for riktig forvaltning av sjøen.
  • Fiskekort skal under aktivt fiske kunne vise gyldig fiskekort. Medlemmer av Fiskeforeningen skal under aktivt fiske kunne fremvise gyldig legitimasjon for betalt medlemskontingent.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.
  • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Lenker

Storsjøen Fiskeforening på Facebook |  Fullstendige fiskeregler (pdf)

Andre tilbud i Rendalen

Kart