Storørret ­i ­Mistra

Mistra er viden kjent for sitt gode fiske etter storvokst ørret i en meget variert elv som passer for de fleste sportsfiskere. Her er alt fra stilleflytende partier i fjellet til høler og ville stryk i trange elvegjel, og det finnes en rekke høler og kjente fiskeplasser jevnt fordelt etter hele elva.

Mistra er viden kjent for sitt gode fiske etter storvokst ørret i en meget variert elv som passer for de fleste sportsfiskere. Her er alt fra stilleflytende partier i fjellet til høler og ville stryk i trange elvegjel, og det finnes en rekke høler og kjente fiskeplasser jevnt fordelt etter hele elva. Til denne elva har folk reist for å forsøke lykken etter den beryktede store Mistraørreten. Noen har også fått sine livs fiskeopplevelser her. Elva er også kjent som Fridtjof Nansens ubestridte favorittelv for ørretfiske.


Mistra har sine kilder i traktene vest for de majestetiske Sølenfjellene, i Misterfløyets vidstrakte og åpne fjellandskap. Fra de stilleflytende partiene i elvas øvre deler, går den over i stryk etter hvert som dalføret blir trangere. Mistra renner gjennom Hedmarks største elvekløft, det bratte og ville elvegjelet Misteregga, mot sitt utløp i Åkrestrømmen og Storsjøen.
Mistra er viden kjent på grunn av oppgangen av storørret fra Storsjøen. Ørret er dominerende art i elva men i de nedre delene forekommer også harr, sik og gjedde. Mistra den viktigste gyteelva for ørretbestanden i Storsjøen, hvor de gjerne starter oppgangen allerede så tidlig som i mai. Største dokumenterte fangst i Mistra er en ørret på 9,8 kg som ble fanget i 1935, men også i nyere tid fanges det årlig mange store fisker. Fisket kan variere, blant annet etter oppgangen av fisk og vannføring i elva. Mistra responderer raskt på regn og er kjent som en elv der vannstanden kan fluktuere mye.


Mistra Elvelag administrerer fisket fra brua ved Åkrestrømmen og opp til Gammeldammen nedstrøms Søre Mistsjøen, en strekning på omkring 30 km. Deler av elva er forholdsvis lett tilgjengelig men med lav tilretteleggingsgrad. I området ved Misteregga, den dypeste og trangeste delen av elvegjelet, er tilgjengeligheten på sitt dårligste. Dog til gjengjeld fisker man her i et miljø som er tilnærmet unikt og med et kraftig villmarkspreg. Her er stabilt høy luftfuktighet, mye berg og ur og mye hulrom under blokkene. Mistras nedbørfelt er ellers også lite berørt av tekniske inngrep.


Som en del av forvaltningen av vassdragets fiskebestander, i særskilt grad storørret og krøkle fra Storsjøen, er det ønskelig å ta vare på så mye stor ørret som mulig. Storørretbestanden vil på sikt ha en regulerende effekt på bestanden av ulovlig utsatt krøkle, og den er sårbar for overhøsting. Storørreten har en viktig funksjon i et økosystem i endring. Fiskere bes derfor om å vise måtehold i uttaket av stor ørret.


Fiskekort

Du kan velge å kjøpe fiskekort for ett enkelt område eller kjøpe et felles fiskekort som gjelder for det meste av Ytre Rendal (hovedkort). Ved kjøp av hovedkort kan du fiske i Storsjøen, Mistra opp Gammeldammen, områder hos Ytre Rendal JFF, Andrå og Sjøli. Ved kjøp av hovedkort som gjelder for flere fiskeområder er det fiskerens ansvar å sette seg inn i fiskeregler for de ulike områdene.


Priser

Fiskekort for kun Mistra:

Døgn NOK 100,00 | Uke NOK  350,00 | Sesong  NOK 650,00


Felles fiskekort (Hovedkort):

3 Døgn NOK 350,00 | Uke NOK 500,00 | Sesong NOK 1000,00


Fiskekort kan kjøpes på Internett, via SMS og på utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

Den overordnede hensikten med våre fiskeregler er målsetningen om å ivareta balanserte og bærekraftige bestander av fiskeartene som er naturlig hjemmehørende i vassdraget. Herunder sikre en stor og bærekraftig bestand av storvokste individer av ørret. Alle fiskere bes innstendig om å ta særlig hensyn til dette, og vise nødvendig måtehold mht fangst.

(NB: Utdrag fra fiskereglene. Les fullstendige fiskeregler innen fisket tar til).

Redskapsbruk:  Sportsfiske omfatter fiske med stang fra land eller båt. Alt fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen er strengt forbudt. Alle fiskere plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fiske skjer forskriftsmessig. Fiske fra båt, kano eller andre flytemidler er kun tillatt i Lomnessjøen.

Fisketider: 

  • Tjern og innsjøer: Ørret er fredet i perioden f.o.m. 15.september t.o.m. 15.november.
  • Rennende vann: Alt fiske er forbudt i perioden f.o.m. 1.januar t.o.m. 20.mai. Ørret fredet i perioden f.o.m. 1.september t.o.m. 31.desember.

Minstemål og maksimalmål:

  • Storsjøen, inklusive Åkrestrømmen opp til Åkrestrømmen bru: Minstemål for ørret er 40 cm. Maksimalmål for ørret er 50 cm.
  • Mistra: Minstemål for ørret er 30 cm. Maksimalmål for ørret er 40 cm.
  • Nordre Rena: Minstemål for ørret 30cm. Maksimalmål for ørret 40cm.

All fisk under minstemål skal settes tilbake. Det anmodes generelt til å begrense uttaket av store fisker i alle områder da dette er individer som er viktige for både rekruttering og artssammensetning.  Dette gjelder spesielt stor ørret og store gjedder.

Kvotebegrensninger:

  • Storsjøen, inklusive Åkrestrømmen opp til Åkrestrømmen bru: Ørret over 50 cm er begrenset til maksimalt en fisk pr. fisker. pr. døgn. I samme område er det innført en skjermingsperiode for storørret (f.o.m. 21.mai – t.o.m. 10.juni) med gjeldende kvotebegrensning på maksimalt 2-to fisker pr. fisker pr. døgn for ørret mellom gjeldende minstemål og maksimalmål. Ørret over maksimalmål skal settes ut igjen.
  • Mistra og Nordre Rena: Ørret over 40 cm er begrenset til maksimalt en fisk pr. fisker. pr. døgn. F.o.m. 1.august skal all ørret over maksimalmål settes ut igjen

Fangstrapportering:

Alt fiske skal rapporteres via web for å gi nødvendig grunnlag for riktig forvaltning.

Gyldig fiskekort skal til enhver tid kunne forevises.

Barn under 16 år fisker gratis.

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.


Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

Mistra Elvelag på Facebook

Andre tilbud i Innlandet Andre tilbud i Rendalen