Renaelva

Renaelva er regnet som en av de mest attraktive elvene i Norge.  Den topografiske utformingen, med lange stilleflytende partier og et svært rikt insektsliv, danner grunnlag for en god bestand av ørret, harr og sik som de mest ettertraktede artene.

Renaelva er regnet som en av de mest attraktive elvene i Norge.  Den topografiske utformingen, med lange stilleflytende partier og et svært rikt insektsliv, danner grunnlag for en god bestand av ørret, harr og sik som de mest ettertraktede artene.


De lange stilleflytende partiene i elva skaper perfekte tørrfluestrømmer som huser stor fisk. Det er tatt ørret på over 7 kilo i Renaelva. Søndre Rena strekker seg fra utløpet av Storsjøen (Storsjødammen) til samløp med Glomma, ca. 30 km lenger sør. Ved Løpet, ca. 6 km før samløpet med Glomma er det etablert et elvekraftverk. Oppstrøms kraftverket finnes Løpsjøen, en ca. 5 km lang kunstig sjø.


På strekningen mellom Storsjødammen og  Rødhammeren er det etablert en egen fluefiskesone. Sonen utgjør en strekning på omlag 5 km hvor det kun er tillatt med klassisk fluefiske der selve snøret utgjør kastevekten.


Fiskekort

Priser:

Døgn NOK 210,00 | 2 Døgn NOK 380,00 | Uke NOK 680,00 | Sesong NOK 1100,00


Fiskekort kan kjøpes enten via: Internett eller lokale utsalg (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

NB: Utdrag fra fiskereglene. Les fullstendige fiskeregler innen fisket tar til.

 • Fisketid 01.05 – 30.11.  All ørret fredet fra og med 15. september.
 • Unntatt fra fredningen er Løpsjøen fra Løpdammen til Holmbo, der forbudet kun gjelder fiske etter ørret i tiden f.o.m. 15. september t.o.m. 30. april.
 • All ørret fanget i fredningstiden skal settes ut i vassdraget igjen selv om den er skadd.

Fredningsområder: 

 • Eksisterende fredningssone fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark nedstrøms Løpdammen utvides. Fredningssonen gjelder til merke ved brekket/utløpet av hølen.

Minstemål, maksmål og kvote:                                                                                

 • Søndre Rena, oppstrøms Løpet kraftverk:     Ørret:  Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet). Fangstbegrensning på 1 villfisk pr. fisker pr. døgn. Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.   Harr:   Fangstbegrensning på 1 harr pr. fisker pr. døgn. Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.
 • Søndre Rena, nedstrøms Løpet kraftverk:     Ørret: Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet). Fangstbegrensning på 3 villfisk pr. fisker pr. døgn.  Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.   Harr:  Fangstbegrensning på 3 villfisk pr. fisker pr. døgn. Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Telefon oppsyn  (+47) 975 05 775

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med all søppel hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.


Lenker

 Åmot ElvelagFullstendige fiskeregler (pdf)

Andre tilbud i Åmot Andre tilbud i Innlandet