Aursunden

Aursunden byr på et attraktivt fiske etter særlig sik og grovvokst ørret. Her kan du forsøke å overliste siken med flue eller agn når den beiter på insekter og bunndyr i strandkanten eller dorge etter stor ørret på rov i "kilden" til Glomma, nord i Røros kommune.

Aursunden byr på et attraktivt fiske etter særlig sik og grovvokst ørret. Her kan du forsøke å overliste siken med flue eller agn når den beiter på insekter og bunndyr i strandkanten eller dorge etter stor ørret på rov i «kilden» til Glomma, nord i Røros kommune.


Fiskebestanden i Aursunden er meget variert og byr på fiske etter seks arter: sik, ørret, røye, harr, abbor og lake. Aursunden ligger 690 meter over havet og har et overflateareal på totalt 46 km². Middeldybden i innsjøen er på 13 meter, men et dypere område finnes i Botnet, hvor det er målt dybder ned imot 60 meter.


Innsjøen er kjent for sin gode bestand av sik, og har en av landets beste oppvekstvilkår for sik som er dominerende art og finnes i alle habitater. Det er beregnet at sjøen innehar en totalmengde sik som langt overstiger 100 tonn.


Ørretbestanden beskrives som noe tynn, men sammenlignet med andre tilsvarende innsjøer ansees den som god. Det er god rekruttering av ørret til sjøen og den vokser bra – opp til 9 cm i året. Og ørreten kan bli stor! Det er relativt vanlig å få ørret på 1-3 kg og ørret opp mot 5 kg tas årlig. Det er registrert ørret opp til 12 kilo i eldre beskrivelser. Ørreten i Aursunden er særlig knyttet til  strandsonen og gruntområdene men opptrer også i de frie vannmassene.


Røyebestanden ble satt kraftig tilbake grunnet tap av viktige gyte og oppvekstområder etter reguleringen. Fra å være en røyedominert innsjø, har røyebestanden i dag et begrenset omfang, og derfor av mindre interesse som sportsfisk. Innslaget av harr er beskjedent i sjøen og forekomsten synes knyttet til sjøens nord-østre deler (Brekkfjorden). Abbor og lake opptrer sporadisk.


Aursundsjøens fiskeforening er ansvarlig for forvaltningen av fiskeressursene og det arbeides aktivt og målrettet med å gjenskape Aursunden til en attraktiv innsjø for sportsfiske. Ett av tiltakene som gjennomføres er en utstrakt utfisking av sik i den hensikt å bedre rekruttering og øke mengden av tilgjengelig fôrfisk for ørreten.


Fiskekort

Det selges et felles fiskekort for fiske i Aursunden.

Priser:

Døgn Kr 50,- | Uke Kr 150,- | Sesong Kr 250,- (følger kalenderåret)


Barn under 16 år får gratis fiskekort.

Fiskekort er tilgjengelig for kjøp på nett og SMS, i tillegg til lokale utsalgssteder

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

  • Kun stang- og oterfiske er tillatt med sportsfiskekort.
  • Maksimalt 2 fiskestenger pr båt (2 sluker)
  • Det er ikke tillatt å bruke agnfisk fanget i andre vassdrag.
  • Tørk alt fiskeutstyr, støvler etc., før du bruker det i et annet vassdrag.
  • Ikke sløy eller vask fisk i et annet vassdrag enn der den er fanget.
  • Det er fri ferdsel med båt på Aursunden, men det kreves tillatelse fra grunneier for å fortøye båt på samme sted over lengre tid.

Aursunden har fiskeoppsyn. Sørg for at det blir et hyggelig møte for begge parter. Ha alltid med fiskekort og overhold reglene for fiske.


Annen informasjon

Legg ikke igjen søppel i naturen.

Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15. april – 15. september.

Det er ikke lov å ferdes på innmark i perioden 30. april -14. oktober.

Hunder må holdes i bånd i perioden 1. april – 20. august.


Lenker

Hjemmesider | Aursundsjøens Fiskeforening | Kart – PDF

Andre tilbud i Røros Andre tilbud i Trøndelag