Åmot ­Elvelag: ­5 ­elver ­– ­Ett ­fiskekort

Felleskort for Renaelva - godt kjent blant mange sportsfiskere og viden kjent for sine kvaliteter - i tillegg Glomma, Åsta, Søre Osa og Julussa. Alle elver som kan gi deg gode fiskeopplevelser.

Felleskort for Renaelva – godt kjent blant mange sportsfiskere og viden kjent for sine kvaliteter – i tillegg Glomma, Åsta, Søre Osa og Julussa. Alle elver som kan gi deg gode fiskeopplevelser.


Renaelva er regnet som en av de mest attraktive elvene i Norge.  Den topografiske utformingen, med lange stilleflytende partier og et svært rikt insektsliv, danner grunnlag for en god bestand av ørret, harr og sik som de mest ettertraktede artene. Elva skaper perfekte tørrfluestrømmer som huser stor fisk. Det er tatt ørret på over 7 kilo i Renaelva.

Søndre Rena strekker seg fra utløpet av Storsjøen (Storsjødammen) til samløp med Glomma, ca. 30 km lenger sør. Ved Løpet, ca. 6 km før samløpet med Glomma er det etablert et elvekraftverk. Oppstrøms kraftverket finnes Løpsjøen, en ca. 5 km lang kunstig sjø.


Elva har også en egen fluefiskesone. Sonen utgjør en strekning på omlag 5 km hvor det kun er tillatt med klassisk fluefiske der selve snøret utgjør kastevekten.


Glommas karakter i Åmot er variert. Nord for Rena sentrum er elva preget av raskere strømpartier, avløst av dypere og roligere strekninger.  Områdene sør for Rena sentrum er bredere, dypere og mer stilleflytende enn de øvre partier.  De viktigste artene for sports- og fritidsfiske er ørret, harr, sik og gjedde. Artene er vanlig forekommende innen hele elveavsnittet.


Julussa er en flott og spennende liten elv som renner gjennom skogsmark i et rolig meandrerende terreng på sin ferd mot Renaelva. Fisken blir ikke alltid like stor her men elva kan by på et spennende fiske. Her finnes ørret, og en og annen gjedde. Julussas beskaffenhet innbyr til kanopadling.


Søre-Osa er en fiskerik elv med en god bestand av småvokst ørret. Søre-Osa renner ut fra Osensjøen ved Valmen og ut i Søndre Rena like nord for Løpsjøen. Framfor noen annen elv i Åmot er det dette elva hvor man kan ha med seg barn for å lære dem fisking uten det blir kjedelig for dem. I Søre-Osa får alle fisk. Elva er å betrakte som en ørretelv men også andre arter, som harr, lake, abbor, ørekyte og steinsmett, er registrert. Senest i 2010 ble det tatt en ørret på over 5 kg. Elva faller til  dels bratt på enkelte strekninger, men dannen også fine høler og loner som fisken samler seg i. Alle former for stangfiske er vanlig i denne elva.


Åsta har sin opprinnelse på Øyerfjellet i Ringebu, og på sin vei mot Glomma skjærer den seg dypere ned i landskapet. Elva preget av rask strøm, avløst av relativt store og dype kulper innimellom. Elva passer meget godt til fiske med lett spinnutstyr eller fiske mark og søkke.

Tidlig på våren går det stor ørret fra Glomma opp i Åsta, sannsynligvis på næringsvandring. På sommeren er det fint fiske etter harr og ørret.


Fiskekort

Åmot Elvelag tilbyr to typer fiskekort. Ett som omfatter alle de 5 elvene Renaelva, Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Renakortet), og ett som omfatter kun Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa (Glommakortet), innenfor det areal som elvelaget forvalter.


Priser

Felles fiskekort for Søndre Rena, Glomma, Julussa, Søre Osa og Åsta:

Døgn NOK 210,00 | 2 Døgn NOK  380,00 | Uke NOK  680,00 | Sesong  NOK 1100,00


Felles fiskekort for Glomma, Julussa, Søre Osa og Åsta:

Døgn NOK 115,00 | 2 Døgn NOK 210,00 | Uke NOK 340,00 | Sesong NOK 660,00


Fiskekort kan kjøpes på Internett, via SMS og på utsalgssteder i distriktet.

Kjøp fiskekort Rapporter fangst


Fiskeregler

NB: Utdrag fra fiskereglene. Les fullstendige fiskeregler innen fisket tar til.

 • Fisketid Rena: 01.05 – 30.11.  All ørret fredet fra og med 15. september. Unntatt fra fredningen er Løpsjøen fra Løpdammen til Holmbo, der forbudet kun gjelder  fiske etter ørret i tiden f.o.m. 15. september t.o.m. 30. april. Fiske etter ørret er ikke tillatt i november.
 • Fisketid Søre Osa: 01.06 – 14.09.
 • All ørret fanget i fredningstiden skal settes ut i vassdraget igjen selv om den er skadd.

Fredningsområder: 

 • Vær oppmerksom på Fredningssoner. Fredede soner finnes i forbindelse med kraftverksdammer og fisketrapper.

Minstemål, maksmål og kvote:                                                                                

 • Søndre Rena, oppstrøms Løpet kraftverk:     Ørret:  Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet). Fangstbegrensning på 1 villfisk pr. fisker pr. døgn. Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.   Harr:   Fangstbegrensning på 1 harr pr. fisker pr. døgn. Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.
 • Søndre Rena, nedstrøms Løpet kraftverk:     Ørret: Ingen begrensning i antall eller størrelse på settefisk (fettfinneklippet). Fangstbegrensning på 3 villfisk pr. fisker pr. døgn.  Villfisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.   Harr:  Fangstbegrensning på 3 villfisk pr. fisker pr. døgn. Fisk på 40 cm eller mer skal settes tilbake.
 • Glomma:  Minstemål for harr og ørret 30 cm. Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr fisker pr dag.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Telefon oppsyn  (+47) 975 05 775

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.

Ta med all søppel hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.

Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Lenker

 Åmot Elvelag |  Fullstendige fiskeregler (pdf)

Andre tilbud i Åmot Andre tilbud i Innlandet