Atnavassdraget

- Fiske i et pittoresk landskap

Atnavassdraget ligger ved foten av Rondane midt mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen og har, med sine omlag 50 vann og 150 km elver og bekker med ørret, røye og harr, mange fiskeopplevelser å by på.

Atna Fiskeforening, en sammenslutning av til sammen 9 organisasjoner og lag innen Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner, tilbyr ett felles fiskekort for hele vassdraget, med unntak av noen private vann.


Atna

Atna er et sidevassdrag til Glomma, med utspring inne i Rondane Nasjonalpark. Atna er lite påvirket av menneskelig aktivitet og vannet er kaldt og rent.

Les om en fisketur i Atnavassdraget.


Inne i de indre delene av vassdraget er elva liten og mindre interessant som fiskedesinasjon – men som landskapselement i turopplevelsen så er den helt fantastisk. Etterhvert som man kommer nedover i vassdraget blir elva mer og mer attraktiv for fiske, når sidebekker med klart kildevann tilfører verdifull mengde vann og økt vannføring.Fra Dørålen til barskoggrensa renner elva gjennom en dyp kløft i terrenget og et pittoresk landskap. Om ikke velegnet for fisketur så er det likevel et pent syn.

Det er først når man kommer ned mot dalbunnen i Atndalen at elva begynner å bli attraktiv. Herfra går den fra å være grunn og rask til å gå over til stilleflytende.Her renner Atna i et spektakulært landskap under foten på det majestetiske Rondanemassivet og gjennom et spesielt våtmarksområde, med større og mindre myrtjern på alle kanter. Elva er glassklar men kan fremstå nesten grønn over sin finsiltede elvebunn.Det er bare ørret i denne delen av elva, og den synes å ha et utpreget vandringsmønster mellom Atnsjøen, elva og tilstøtende myrtjern. Mange av de grunne myrtjernene fungerer som gode oppvekstområder for fisken i vassdraget og tilfører et godt næringsgrunnlag.

I perioder er elva «full» av fisk mens andre kan de synes fraværende. Det som er interessant er at en slik endring kan oppleves å endre seg fra en dag til den neste. Ved bruk av polariserende briller ser man godt hva som rører seg i elva.Midt i Atna, på 700 meter over havet, ligger Atnsjøen. Sjøen er 80 meter dyp og er skillet i vassdraget. Her finner man, i tillegg til ørret, en flott bestand av røye som trives i det store og dype fjellvannet, der den lever godt på plankton.

Røya benytter i stor grad hele sjøen, mens ørreten er mer tilknyttet strandsonen.I slike vann vil det alltid være noen fisk i bestanden som slår over på fiskediett og blir rovfisk. Det er særlig ørret som velger denne strategien. Og disse kan bli riktig store og attraktive som sportsfiskeobjekt.


Sør for Atnsjøen går vassdraget over til å renne gjennom et skoglandskap. Elva endrer preg og elvebunnen har mer stor stein og blokk. Den får mer høler og kulper, i tillegg til raskere strøm. Dette gir spennende strømkanter for oss fiskere, og gode oppholdssteder for fisken.I denne delen av elva finner du både ørret og harr. Harren er en del av Glommavassdragets rikholdige bestand og vandrer til dels mellom elvene gjennom året. Det samme gjør også en andel av ørretbestanden her, men det meste er nok av lokal stamme. Det finnes riktig grov ørret og harr.Vulua – den lille sideelva

Vulua, på strekningen mellom Setningssjøen og Rundtjønna er en glassklar elv som egner seg spesielt godt for fluefiske der den snirkler seg stille gjennom kulturlandskapet. Elva har sand og gressbunn, som gjør fisket noe utfordrende. Her kan man oppleve fine klekkinger av døgnfluer, mygg og vårfluer.
Mange fiskere nok har forsøkt seg i Vulua gjennom årene, med større eller mindre grad av hell. For fisket her kan være utfordrende og fisken sky. Det kreves noe erfaring med fluekasting, da elva har mye vegetasjon langs land. Men følelsen når det lykkes i en slik elv er nesten ubeskrivelig.


Fiske på stille vann


Med 50 vann å velge i er det bare å sette av nok tid for å utforske.

Atnsjøen, Setningsjøen og flere mindre tjern er relativt lett tilgjengelig nært til bilveg. Men om du foretrekker å komme deg litt unna og kose deg ved ett av de idylliske høyfjellsvannene så har du gode muligheter. Det er ørret i de aller fleste større og mindre vann, noen med bra størrelse og kvalitet. I mange av de små fjellvannene er det også røye.


Tilrettelegging for fiske

Atna fiskeforening har gjort et betydelig arbeid for å legge til rette for fiske i sitt område. Gapahuker er satt opp, skilting med anvisning til en rekke gode fiskeplasser, og ikke minst tilrettelegging for fiske for bevegelseshemmede bidrar til en god opplevelse for alle som vil fiske her.Atna fiskeforening og Sollia Fjellstyre tilbyr også mulighet for å leie båt på utvalgte vann. Disse leies ut via lokale utsalgssteder for fiskekort.